vantuyen.net
Câu hỏi là gì? – Thượng tọa Abhinyana
Nếu được cho biết đáp số của một bài toán – chẳng hạn 5,746 – mà không được biết trước câu hỏi, liệu có cách nào chắc chắn, chớ không chỉ mò mẫm để khám phá ra câu hỏi dẫn đến đáp số đó không…