vantuyen.net
Ta phải đứng ở đâu? – Thượng tọa Abhinyana
Trong cuốn sách nào đó có câu: “Cái khổ thật sự là cái khổ nhận ra rằng Đạo không phổ cập trên Thế Gian”. Tất cả điều ác hại vá phần lớn sự đau khổ trên Thế Gian đến từ vô minh và sự dốt nát. Nếu b…