vantuyen.net
Phá đền Liễu Thăng
hoànglonghải kể Xưa, có anh học trò về kinh đô ứng thí. Khi đi ngang một ngôi miếu, thấy đèn thắp sáng trưng, khói hương nghi ngút, gà lợn làm sẵn để cúng thần miếu. Thấy đói bụng, anh học trò vào …