vantuyen.net
hoànglonghải – Con đường thoát
Dẫn nhập: Con đường thoát Giới thiệu: Bài nầy trích trong bản dịch cuốn “Brother Enemy” của Nayan Chanda, ông là phóng viên tờ “Asiaweek” trước và sau 1975 tại Saigon, từng chứng kiến giờ phút hấp …