vanipack.com
Lưu ý khi sử dụng túi khí chèn hàng
Đối với khoảng trống quá lớn? Có nên dùng hai túi khí chèn hàng cho 1 khoảng trống hay không? Túi khí chèn hàng dài hơn kiện hàng? Có nên chèn cửa container?