untacguner.av.tr
TENFİZ DAVASI MAKTU HARCA TABİDİR
T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas No: 2015/3987 Karar No: 2015/10984 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/3987 E. 2015/10984 K. Özet Davacı vekili; müvekkilinin davalıya dava miktarı olan ücreti ödem…