undiaunaarquitecta.wordpress.com
Xu Tian Tian 1975
Xu Tian Tian, arquitecta china, fundadora de la oficina DnA en 2004 en Beijing. En 2006 obtuvo el WA China…