uncontainablemusings.com
Hinulsoli ug Biyai ang Inyong mga Sala ug Tuohi Ninyo ang Maayong Balita
Si Jesus miingon: “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” Wala nay lain pa sa tibuok kalibotan nga makaluwas kanato kondili si …