uncontainablemusings.com
Magsisi Kayo at Sumampalataya sa Ebanghelyo
Sinabi ni Jesus: “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang makararating sa Ama maliban sa pamamagitan ko.” Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangal…