ufuqnews.com
جنگ قدرت در شورای مصالحه؛ جرگه یا دوحه؟
از همان آغاز که ارگ ریاست جمهوری وارد موج تنش‌های بی‌پیشینه و رو به افزایش با امریکا بر سر صلح شد، مشخص بود که پیشرفت این روند، با دشواری‌ها و موانع سنگینی رو‌‌به‌‌رو است. در ادامه این تنش‌ها به‌وی…