udine.constraint.nl
r o b i d a - Rivista Indipendente Culturale dal Nord Est - Constraint Magazine Udine
r o b i d a è una ȓ̓̈́ͤ́iͣ͐̓ͨ̎̌̋ͮ̐ͤ̔̽ͥ̈̄̎̉ͧv̊̉ͤ̈ͩͭ͒͌͌ͨi͋ͫ̔ͪ͂̿ͫ̅ͤ̽sͤ̂̍̈͐̅͌̿̋̇̿ͧ͊͑̍̚t̎̐̋̋̓ͬ̃̀̑͑ͦͭ̾̽ͣͬ̌̈̃aͬ̃̇͆̔ͭ͒̒culturale indipendente. Ecco la recensione!