txnam.net
Từ Grab đến các mối họa của nền kinh tế chia xẻ - txnam.net - blog của TXNam
(bài đã đăng trên facebook, đưa về đây cho nó chính chủ mà thôi) Đúng ra phải là “chia sẻ” nhưng trong tình huống này, tôi nghĩ viết “chia xẻ” nó đúng hơn, vì hiện tượng Grab đang chẻ nhỏ xã hội chúng ta và bóp nghẹt các đối thủ cạnh tranh, tôi thích cái …