txnam.net
nghĩ về Sự Giận Dỗi - txnam.net - blog của TXNam
Giận dỗi giống như là gia vị, lỡ tay cho nhiều sẽ làm hỏng món ăn!!! Related