tvshora.com
در بارۀ ما
کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی، درودهای گرم و صمیمانه ما را بپذیرید! تلویزیون دمکراسی شورایی، فریاد رسای کارگران و تمامی انسان‌های زحمتکش، شریف و ستم‌دیده‌ای است که برای آزادی و…