tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 8 ژانویه 2020 برابر با 18 دی 1398
گفتگو با رفیق احمد موسوی در باره روز پرستار نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 853 تشدید منازعات حمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و چشم انداز ها در گفتگو با توکل…