tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه 25 سپتامبر2019 برابر با سوم مهرماه 1398
تشدید تضادهای جمهوری اسلامی و امریکا در منطقه در گفتگو با رفقا بهروز فراهانی از فعالین سیاسی چپ و کمونیست و تحلیل گر سیاسی , توکل از سازمان فداییان-اقلیت سخنرانی رفیق احمد موسوی با عنوان» داد…