tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز جمعه یازدهم مرداد برابر با دوم اگوست 2019
برنامه روز جمعه یازدهم مرداد برابر با دوم اگوست 2019 گفتگو با رفقا: صلاح مازوجی ؛ حسن حسام ؛ یدی شیشوانی و توکل پیرامون مذاکرات احزاب ناسیونالیست کرد با رژیم جمهوری اسلامی…