tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه چهارم مرداد برابر با بیست و ششم جولای
سخن رور , اردوان زیبرم, – دستمزدها و هزینه زندگی کارگران در گفتگو با رفیق منوچهر مانی ، جکومت شورایی و اقذاملت فوری ان قسمت اول در گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده…