tvshora.com
برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ مرداد برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹
نگاه هفته – حسین منصوری برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت ششم زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس – قسمت دوم…