tvshora.com
تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۰ تیرماه برابر با اول ژوئیه ۲۰۱۹
نگاه هفته – حسین منصوریی برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت دوم هسته های سرخ، وظایف، چگونگی شکل گیری و… در گفتگو با اصلان جوادزاده…