tvshora.com
برنامه روز چمعه تلویزیون دمکراسی شورایی /31 خرداد برابر با 21 ژوئن 2019
قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان ذرگفتگویی با احمد موسوی / قسمت دهم از سلسله گفتگو ها در باره اقدامات حکومت شورایی در گفتگو با اصلان جوادزاده…