tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چمعه 17 خرداد برابر با هفتم جون2019
سخن روز اردوان زیبرم , پایین امدن تیراژ روزنامه ها و بحران در صنعت چاپ ایران در گفتگویی با حسین منصوری , بخش هشتم از سلسله گفتگو ها در باره اقدامات فوری حکومت شورایی در گفتگو با اعظم نوری…