tvshora.com
برنامه روز چهارشنیه تلویزیون دمکراسی شورایی سوم اپریل 2019برابر با 14 فروردین1398
: گفتاری در باره سیل ووضعیت بحرانی در مناطق سیل زده , نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره815 / سیاستهای خارچی رژیم جمهوری اسلامی در بکسال گذشته در گفتگویی با احمد موسوی / بحران ونزو…