tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ اوت ۲۰۱۸
نگاه هفته: حسین منصوری نگاهی به نشریه کار شماره ۷۸۶ ریشه های بحران اقتصادی، توکل در یادبود کشتار زندانیان دهه ی ۶۰، احمد موسوی در باره ی حکومت شورایی، اصلان جواد زاده…