tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/بازپخش برنامه: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ اوت ۲۰۱۸
نگاه هفته: حسین منصوری نگاهی به نشریه کار شماره ۷۸۵ اعتصاب کارگران راه آهن و اهمیت اعتصابات سراسری، بهروز خباز در یادبود کشتار زندانیان دهه ی ۶۰ (زندان زنان) مرجان افتخاری…