tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۱۸
گفتار روز: ۱ – تاثیر بحران انقلابی بر تضادهای درونی حاکمیت، اعظم نوری ۲ – شیوه های مبارزه در دوران انقلابی، حسین منصوری نگاهی به نشریه کار شماره ی ۷۶۳ مبارزه برای افزایش دستمزد، اصلان جواد زاده…