tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه ۲۰ دیماه ۱۳۹۶ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸
مبارزات کارگری در خیزش های اخیر؛ بهروز خباز اعتراضات رو به گسترش مردم برای نان و آزادی؛ احمد موسوی