tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۴ برابر با سوم ژوئن ۲۰۱۵
آخرین تحولات سوریه و عراق بهروز فراهانی گزارشی از آکسیونهای اعتراضی نیروهای چپ و کمونیست حسن بهزاد