tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١ دی ۱۳۹۳ برابر با ٢٢ دسامبر ۲۰۱۴
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی منوچهر مانی ترور،شکنجه، کشتار و توطئه، حرفه همیشگی سازمان جاسوسی آمریکا حسن بهزاد…