tvshora.com
فراخوان کمک مالی تلویزیون دمکراسی شورایی
کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی درودهای گرم و صمیمانه ما را بپذیرید! هدف از راه‌اندازی تلویزیون دمکراسی شورائی که از ۱۵ آبان ۱۳۹۱ برنامه‌های خود را آغاز کرده است، ایجاد فرستنده‌ا…