turkie.org
مسیر زمینی به ترکیه | گردشگری ترکیه | ویزا ترکیه | اطلاعات ترکیه | سایت جامع ترکیه
مسیر زمینی به ترکیه یکی از روش های ورود به این کشور است که ایرانیان بخاطر هم مرزی با این کشور آن را انتخاب میکنند و برای ورود به ترکیه از آن استفاده میکنند