turanotagi.com
Türk Edebiyatının Kilometre Taşları | Turan Otağı
Kutadgu Bilig (Mutluluğa Götüren Bilgi) 1070 yılında Yusuf Has Hacip tarafından Yazılan Kutadgu Bilig, Türk edebiyatının ilk mesnevisi olma özelliğini taşır. Bununla beraber edebiyatımızda aruzla yazılan ilk eserdir. Şehname'ye ait olan vezinle yazılmıştır. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. 6645 beyit olan bu eserde hece ile yazılmış 173 dörtlüğe de yer verilmiştir. Türk edebiyatındaki ilk siyasetname olan Kutadgu Bilig, Hakaniye lehçesi ile yazılmış, alegorik bir eserdir. Arapça ve Farsça sözcükleri de içinde barındıran bu eserde dört kişi konuşturulur, bunlardan Gündoğdu, hükümdar olup doğruluk ve adaleti temsil ederken Vezir Aytogdı mutluluğu temsil eder. Vezirin oğlu olan Ögdülmüş aklı, vezirin kardeşi Odgurmuş ise akıbeti, yani hayatının sonunu sembolize eder. Divan-ü Lügati't Türk (Türk Dilleri Sözlüğü) Divan-ü Lügati't Türk, 1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçe öğretmek amacı ile yazılmıştır. Yazılmasındaki başlıca sebep