turanotagi.com
Düzgün Türkçe Kullanımı | Turan Otağı
Türklerin Orta Asya'dan göçü ve kitleler hâlinde İslamiyeti kabulünden sonra Arapça, Farsça, İbranice gibi dillerden alınan kelimelerle saf Türkçe zarar görmeye başladı. Ardından birçok kültür ve toplumla karşılaşan millet, diline birçok yabancı kelime ekledi. Zamanla kelimelerin Tükçesi unutuldu, yabancı kelimeler yadırganmamaya başladı. Türkçe çeşitli dönemlerde Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerin etkisi altında kalarak, sözcük hazinesinden birçok sözcüğü kaybetti. Hatta bir dönem bunu yapmak marifet olduğu gibi; iyi yapana usta sanatçı denirken, reddedene sanatçı bile denmedi. Bu döneme ait bir şiiri sizinle paylaşmak isterim: "Satrmış yine âfâkını bir dûd-ı muannid, Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid,Tazyikının altında silinmiş gibi eşbâh; Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh;Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar."*** Dili ve üslubu oldukça ağır ve anlaşılması zor olan bu şiir ve benzeri şiirlerde toplumu aydınlatma,