tuniemxu.org
Ý NGHĨA ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Ý NGHĨA ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT 22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) “Tôi nghe như vậy. 1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) – đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị Tỷ kheo: “Này các Tỷ kheo.” Các Tỷ kheo trả lời Thế Tôn: [...]