tuniemxu.org
Tiếu Sanh Tâm ở bậc A La Hán - TUNIEMXU.ORG: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Do đặc điểm tâm Tham luôn đi liền với tâm sở thọ Hỷ nên có thể suy ngược lại là có tâm Hỷ hay tâm vui vẻ với đối tượng hay cảnh là có tâm Tham với đối tượng hay cảnh đó. (Xem thêm tâm Tham thì thọ Hỷ) Câu hỏi đặt ra là một vị A La Hán khi [...]