tuniemxu.org
Thiền Tha Thứ - TUNIEMXU.ORG: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Thiền Tha Thứ. Do vô tình hay cố ý, tôi đã có những hành động, lời nói, ý nghĩ gây thiệt hại và đau khổ cho người khác. Xin tất cả mở lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi.