tuniemxu.one
TỨ NIỆM XỨ LÀ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG VIRUT PHIỀN N ÃO - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
TỨ NIỆM XỨ LÀ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG VIRUT PHIỀN NÃO Dấu hiệu của bệnh phiền não đi đến trầm trọng được mô tả trong kinh như sau: “…này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu, không học phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến… phải bị tiêu diệt [...]