tuniemxu.one
THIỀN SƯ CÓ CÒN KHÓC KHÔNG? - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
THIỀN SƯ CÓ CÒN KHÓC KHÔNG? Hỏi: Ở một câu chuyện, đạo hữu kể là thiền sư còn khóc. Đã là thiền sư có còn khóc không? Đáp: Nếu thiền sư chưa chứng quả Thánh thì vẫn còn khóc ngon lành. Ngài A Nan là bậc Thánh Dự Lưu khi Đức Phật nhập Niết Bàn cũng khóc. Bậc Thánh Nhập [...]