tuniemxu.one
Làm thế nào để có chánh niệm và chánh niệm liên tục trong sinh hoạt hàng ngày? - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ CHÁNH NIỆM VÀ CHÁNH NIỆM LIÊN TỤC TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY? Hỏi: Khi tôi ngồi thiền, tâm cứ phóng đi đâu mất. Lúc giật mình thì đã bị kéo đi xa rồi. Tôi phải làm gì? Đáp: Khi cho tâm đề mục là hơi thở và quan sát hơi thở, hơi thở được gọi [...]