tuniemxu.one
Làm bạn với kinh Pali - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
”Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: “Những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; chúng tôi sẽ lóng tai; chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm. Và [...]