tuniemxu.one
HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN Hỏi: Tại sao người thì đi được, người thì không đi được trên con đường Tứ Niệm Xứ? Đáp: Đây là gọi là nhân quá khứ, quả hiện tại. Nếu trong quá khứ khi người nào làm các việc phước thiện (tích luỹ Minh và Hạnh) với lời nguyện cầu: “Xin cho sự phước [...]