tuniemxu.one
ĐƯỜNG VÀO THỰC TẠI (An Trú Chánh Niệm) - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
ĐƯỜNG VÀO THỰC TẠI (An Trú Chánh Niệm) Trước hết, hành giả tập Chánh Niệm cho vững chắc: Khi đi, phải chú tâm biết rõ trạng thái đi. Khi đứng, phải chú tâm biết rõ trạng thái đứng Khi ngồi, phải chú tâm biết rõ trạng thái ngồi. Khi nằm, phải chú tâm biết rõ trạng thái nằm. Khi ăn, [...]