tuniemxu.one
CÓ PHÁP VÔ PHÁP KHÔNG? THẾ NÀO LÀ TỰ NHIÊN? - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
CÓ PHÁP VÔ PHÁP KHÔNG? THẾ NÀO LÀ TỰ NHIÊN? Hỏi: Có pháp vô pháp không? Đáp: Pháp có hai là hữu vi và vô vi. Hữu vi tạo bởi các duyên sinh nên cũng do duyên mà diệt. Pháp không do duyên sinh duyên diệt gọi là vô vi hay Niết bàn. Cho nên sự thật không có vô [...]