tuniemxu.one
Chùm ảnh lễ xuất gia gieo duyên tại chùa Khleang Hà Nội - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Chủ nhật ngày 16/8/2015, lần đầu tiên tại chùa Khleang Hà Nội đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên cho 11 cận sự nam và 09 cận sự nữ trở thành các sa di và tu nữ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy. Trong những ngày xuất gia gieo duyên này, các vị ấy sẽ được sống và [...]