tuniemxu.one
Chạm bờ sinh tử - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Ai cũng biết một người gọi là sống khi còn hơi thở và chết là sự chấm dứt hơi thở vào, hơi thở ra. Nhưng sự biết này rất yếu, nó không đủ sức mạnh