tungnt.net
Cách tạo asp.net web api service dùng cho mobile app
Web API là gì? Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các ASP.NET Web API Service sử dụng cho các ứng dụng web/mobile: Android, iOS, Windows Phone chỉ trong 3 bước