tuannyriver.com
Lịch sử nước Mỹ #7: Người da đỏ thế kỷ 15
Câu đố: Nước Mỹ có 50 tiểu bang. Bao nhiêu tiểu bang có tên gốc da đỏ? 10 tiểu bang? 15? 20? 25? 30? 40? Vào cuối thế kỷ thứ 15, tức thời kỳ Âu Châu thám hiểm đến Bắc Mỹ, thế giới thổ dân da đỏ…