tuannyriver.com
Lịch sử nước Mỹ #5: Người da đỏ miền Đông (phần 2)
Trong phần trước, chúng ta nói về truyền thống Adena và Hopewell bên miền đông thời tiền sử. Hai thế hệ văn hóa to lớn này thuộc vào nền văn hóa Woodland mà chúng ta có thể dịch là văn hóa Địa Mộc…