tuannyriver.com
Dịch thuật: Cá cần nước sạch
Dịch tiếng Anh qua tiếng Việt lúc dễ lúc khó, mà khó nhiều hơn dễ. Dịch tiếng Việt ra tiếng Anh cũng vậy. Mà không chỉ dịch văn chương, triết lý, thần học; ngay cả dịch những câu ngăn ngắn cũng có…