tuannyriver.com
Lịch sử nước Mỹ #1 – Bài giới thiệu về di dân
Lịch sử nước Mỹ không dài bằng nhiều nước khác, mặc dù các chứng tích khảo cổ và địa chất định rằng người da đỏ có mặt ở Mỹ Châu hàng chục ngàn năm xưa. Vì quá ít chứng tích tài liệu ngôn ngữ, nên…